Practical Course: Context-Aware ubiquitous Information Systems

  • type: Praktikum (P)
  • chair: Fakultät für Informatik
  • semester: SS 2011
  • lecturer: Berning
  • sws: 4
  • lv-no.: 24895
  • information:

    Anmeldungen bitte per E-Mail an Hedda Schmidtke.